การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
ปิดแล้ว : 8 มกราคม 2560 - 10 มิถุนายน 2560
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ด้วย โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จะจัดการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 18 (RGJ-Ph.D. Congress 18) ขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่รับทุนเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างเครือข่ายทางวิชาการต่อกัน ดังที่ได้จัดมาแล้วในปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่าได้ผลดี และเป็นประโยชน์กับนักศึกษาและอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง 

               คณะผู้จัดการประชุมนี้ มีความประสงค์จะให้อาจารย์และนักศึกษาที่รับทุนได้เข้าร่วมในการประชุมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แต่เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ จึงมีความจำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม โดยจะเชิญเฉพาะนักศึกษา คปก. รุ่นที่ 12-17 ที่ยังไม่เคยเสนอผลงานในการประชุมครั้งที่ผ่านมาเท่านั้น (นักศึกษาที่รับทุนรุ่นที่ 16 - 17 จะเชิญเฉพาะผู้ที่สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ผ่านแล้วเท่านั้น) ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษานั้น โดยโครงการ คปก. ประสงค์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมรับฟังและให้คำแนะนำ รวมทั้งเป็นกำลังใจแก่นักศึกษา 


The Royal Golden Jubilee (RGJ) Ph.D. programme, The Thailand Research Fund, will organize the Eighteenth RGJ-Ph.D. Congress (RGJ-Ph.D. Congress 18) on June 8-10, 2017, at Richmond Stylish Convention Hotel, Nonthaburi, Thailand. Continued from the success of the previous events, the RGJ-Ph.D. Congress 18 will serve as a forum at which RGJ-Ph.D. students can come together to present their work, share their experience, and make new friends and professional connections. 

The organizing committee truly wishes that every RGJ-Ph.D. student and advisor could join this meeting. However, due to budget constraint, we can accommodate only those students who either have limited experience with the congress (RGJ-Ph.D. 12-17 students who have never attended the congress before) or have already passed thesis proposal examination (applicable to RGJ-Ph.D. 16-17). To make the most out of this year’s congress, all eligible students and advisors are expected to attend the event. 

แฟ้มแนบ :
1) S__21561396.jpg