การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 ประเภททุนปกติ
วัน/เดือน/ปี : n/a - 30 มิถุนายน 2560
หน่วยงาน : n/a

การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 ประเภททุนปกติ

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเรียนให้ทราบว่า คณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการปริญญาเอก กาญจนาภิเษก (คปก.) ได้อนุมัติให้ คปก. ประกาศให้ทุน คปก. รุ่นที่ 20 ได้

          ในการรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาที่สนใจจะสมัครรับทุนรุ่นที่ 20 นี้ มีขั้นตอนการสมัครขอรับทุน ดังเอกสารหมายเลข 1 ที่แนบท้าย ซึ่งได้แบ่งอาจารย์ที่ปรึกษาออกเป็น 2 กลุ่มดังต่อไปนี้

1. กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก.ปกติ

2. กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้รับทุน คปก. ปกติแล้ว และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการให้คำปรึกษานักศึกษา คปก. ตลอดจนมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่ สกว. ยอมรับอย่างต่อเนื่องในระยะ 5 ปีหลัง

ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ดังเอกสารแนบท้าย

แฟ้มแนบ :
1) Scan_by_RICOH-jintmo-14-12-2559.pdf