ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและมาตรฐานความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2560
ปิดแล้ว : n/a - 20 ธันวาคม 2559
หน่วยงาน : n/a

ผู้บริหาร/คณาจารย์/นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ ทุกท่าน 

ด้วย ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและมาตรฐานความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2560” ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554  ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยในการยื่นขอทุนวิจัยในเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้ระบุและกำหนดให้ห้องปฏิบัติการวิจัยที่ใช้ขอทุนวิจัยต้องขึ้นทะเบียน ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พิจารณาเห็นว่าคณะ/หน่วยงานของท่านมีการดำเนินงานวิจัยซึ่งมีห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับ พรบ.ดังกล่าวข้างต้น 
              ในการนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน/ผู้แทนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมใน วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี ตามรายละเอียดโครงการและกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ขอความกรุณาท่านตอบรับการเข้าร่วมอบรมตามแบบตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งกลับมายังคุณธนายุทธ สังข์อินทร์ กองบริหารงานวิจัย อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 อีเมล thanayuts@kkumail.com หรือตอบรับทางออนไลน์ที่ https://goo.gl/Hv2hXb ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อนายธนายุทธ สังข์อินทร์ โทร.095-6656407 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว จักขอบคุณยิ่ง


                                               
                     (ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล)
            รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี


ขอแสดงความนับถือ-- 

ธนายุทธ สังข์อินทร์ อาร์ต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริหารงานวิจัย ชั้น 2
อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร.095-6656407  043-203-177 ภายใน 42765
            thanasu@kku.ac.th
แฟ้มแนบ :
1) กำหนดการ_(ESPReL_+_ChemInvent).pdf
2) แบบตอบรับESPReL_20122559.docx
3) หนังสือเชิญเข้าร่วมอบรม_20122559.pdf