การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560
ปิดแล้ว : n/a - 31 มกราคม 2560
หน่วยงาน : n/a

ด้วยมหาวิทยาลัยนครราชสีมา มหาวิทยาลัยปทุมธานี วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 (4th  NMCCON  2017)  ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ประชาสัมพันธ์จัดงาน โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

          ผู้เข้าร่วมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทความฉบับเต็มได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม  2560 ตามรายละเอียดทางเว็บไซต์ http://reg.nmc.ac.th/conference2017  หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ สำนักวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา โทร 044-466150 ต่อ 185 หรือ อีเมล์ nmccon2017@nmc.ac.th 

แฟ้มแนบ :
1) Scan_by_RICOH-jintmo-29-11-2559_(1).pdf