เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาแนวโนม้และทิศทางการวจิยัของประเทศและ มข. ฝ่ายวจิยัมหาวทิยาลยัขอนแก่น
ปิดแล้ว : n/a - 2 มกราคม 2560
หน่วยงาน : n/a

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาแนวโน้มและทิศทางการวจิยัของประเทศโดย ฝ่ายวจิยัมหาวทิยาลยัขอนแก่น
แฟ้มแนบ :
1) R&D_Policy-8-11-59.pdf
2) ฝ่ายวิจัยพบนักวิจัย-อ_นุช.pdf
3) พบปะนักวิจัย_8_11.pdf