ประกาศรับสมัคร : "ทุนพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (Translational Research For Commercialization)"
ปิดแล้ว : n/a - 31 ธันวาคม 2559
หน่วยงาน : n/a

         
             เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  โดย สกว.จะสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่นักวิจัยที่มีผลงานที่มีศักยภาพสูงเพื่อทำวิจัยต่อเนื่องจนได้องค์ความรู้ที่สมบูรณ์พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ได้