ทุนวิจัยแสงซินโครตรอน
 
: พัทธนันท์ เขินพลกรัง   : 043 203177 ใน มข. 48188, 42758

การรับข้อเสนอโครง ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์ทุนฯ
แบบเสนอโครงการฯ
ประกาศ 2589/2561 รับสมัครทุนฯ

การรับข้อเสนอโครง (สำหรับนักวิจัยที่ไม่เคยใช้) ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์ทุนฯ
แบบเสนอโครงการฯ
ประกาศ 2590/2562 การสนับสนุนทุนฯ

การรายความก้าวหน้าโครงการ
ขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้า
แบบรายงานความก้าวหน้า
แบบประเมินความก้าวหน้า (คณบดีหรือผู้รับมอบหมาย)
แบบประเมินความก้าวหน้า (คณะกรรมการ)
บันทึกข้อความส่งรายงานความก้าวหน้า (นักวิจัย)
บันทึกข้อความส่งรายงานความก้าวหน้า (คณะหน่วยงาน)

การรายงานปิดโครงการ
ขั้นตอนการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
แนวทางการจัดทำรายงานผลการวิจัย
แบบการจัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายเงิน
ตัวอย่างการทำบทสรุปสำหรับผู้บริหาร
แบบประเมิน(ร่าง)รายงานผลการวิจัย
ตัวอย่างหลักฐานการปิดบัญชี
บันทึกส่งประเมิน(ร่าง)รายงานฉบับสมบูรณ์ (นักวิจัย)
บันทึกส่งประเมิน(ร่าง)รายงานฉบับสมบูรณ์ (คณะหน่วยงาน)
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน