ผู้บริหาร และบุคลากร

 
ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 
 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ศาสตราจารย์ ศุภชัย ปทุมนากุล
tel : 089-4220664
internal tel : 40055, 40057
e-mail : supa_pat@kku.ac.th
   
 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
รองศาสตราจารย์ ธิดารัตน์ บุญมาศ
tel : 089-7779311
internal tel : 40055, 40057
e-mail : bthida@kku.ac.th
 
 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชฎา ตั้งวงค์ไชย
tel : 089-4222135
internal tel : 40055, 40057
e-mail : ratchada@kku.ac.th
 
เลขานุการ
นลินี ยังสีนาท
tel : 043-202011
internal tel : 40057
e-mail : nalinee@kku.ac.th
 
 
เลขานุการ
ดวงชีวัน เพชรสังคาด
tel : 043-202011
internal tel : 40055
e-mail : pai02092556@gmail.com

 

กองบริหารงานวิจัย
 
 
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย
สมหวัง ทองนำ
tel : 081-0530452
internal tel : 42127
e-mail : somtho@kku.ac.th
   
 
งานทุนวิจัย
 
 
กลุ่มวิจัยและศูนย์วิจัย/NRU/RUN/โครงการ ศ./รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานฯ
งามจิตร กุดจอมศรี
tel : 081-5469228
internal tel : 42762
e-mail : ngamchaitku@kku.ac.th
 
 
ติดตามและเบิกจ่ายทุนวิจัยอุดหนุนทั่วไป
พัชรินทร์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์
tel : 080-7489339
internal tel : 42131
e-mail : patcharinpi@kku.ac.th
 
ทุนวิจัยนักวิจัยใหม่/กก.วิจัย
วราภรณ์ ผิวพรรณงาม
tel : 085-0247188
internal tel : 42758
e-mail : warapornp@kku.ac.th
 
 
ตัวชี้วัดกลุ่มและศูนย์วิจัย/ทุน คปก./ทุนบ่มเพาะ
ประพันธ์ พันตาเอก
tel : 081-5452277
internal tel : 42765
e-mail : praphanph@kku.ac.th
 
กก.วิจัย/ทุนวิจัยสถาบัน/พี่เลี้ยงและนักวิจัยสถาบัน/เครือข่าย จนท.สนับสนุนวิจัย
รัชนี รุ่งวงษ์
tel : 089-7131387
internal tel : 42758
e-mail : ratong@kku.ac.th
 
 
ทุนวิจัยจากภายนอก/ติดตามวิจัยสถาบัน/เครือข่ายวิจัย สกอ.
เศรษฐสิริ ภักดีปัญญา
tel : 081-7499871
internal tel : 42761
e-mail : setsiripa@kku.ac.th
   
 
ทุนวิจัยแสงซินโครตรอน/การส่งเสริมผลงานวิจัย วิทยาเขตหนองคาย/ทุนวิจัยมุ่งเป้ายางนา
พัทธนันท์ เขินพลกรัง
tel : 087-2354744
internal tel : 48188
e-mail : pattkh@kku.ac.th
 
 
การจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุสำหรับงานวิจัย และบริการวิชาการ
กุฎากรษ์ ทองจันทร์
tel : 061-4419793
internal tel : 42760
e-mail : kudato@kku.ac.th
 
การเงิน และการเบิกจ่ายเงินฝ่ายวิจัยฯ
ยุพิณ โสภาราษฎร์
tel : 094-2798736
internal tel : 42760
e-mail : yupins@kku.ac.th
 
 
พัฒนาบุคลากร/ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร/งานประชุมกองฯ
นันทพร สอนศีลพงศ์
tel : 081-8736472
internal tel : 42130
e-mail : nanson@kku.ac.th
 
แผน/ตัวชี้วัด/ประกันคุณภาพ/ความเสี่ยง
สิริชัย กิตติกำจร
tel : 095-4438057
internal tel : 46521
e-mail : sirkit@kku.ac.th
 
 
งานด้านพัสดุกองฯ
สุณิษา แสงเหลา
tel : 084-6426702
internal tel : 42131
e-mail : sunido@kku.ac.th
 
ระบบ mis กองฯ/เว็บไซต์วิจัยสถาบัน
เกียรติภูมิ กฤตเวทิน
tel : 087-5448066
internal tel : 41512
e-mail : kietkl@kku.ac.th
 
 
งานสารบรรณ
จันทร์ ปานพรหม
tel : 080-3595565
internal tel : 42130
e-mail : pchan@kku.ac.th

 

 
งานส่งเสริมการวิจัย
 

 

 
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานฯ
ธนายุทธ สังข์อินทร์
tel : 095-6656407
internal tel : 42765
e-mail : thanayuts@kkumail.com
 
 
ค่าตอบแทนการตีพิมพ์/Publication Clinic/ทุนนำเสนอผลงานวิชาการต่างประเทศ
กฤติกา แดงรัตน์
tel : 088-3403040
internal tel : 42128, 42129
e-mail : ckriti@kku.ac.th
 
วารสารวิจัย มข.
รัชญา กิตติกาญจนะ
tel : 043-203178
internal tel : 42128, 42129
e-mail : kkurj@kku.ac.th
 
 
ประชาสัมพันธ์การวิจัย/นักวิจัยพบสื่อ/MOU
จินตนา มูลตรี
tel : 088-0237823
internal tel : 48189
e-mail : jintmo@kku.ac.th
 
วารสารวิจัยสถาบัน
ชัญญนิษฐ์ คำภักดี
tel : 085-0000424
internal tel : 41518
e-mail : thankha@kku.ac.th
 
 
การเผยแพร่งานวิจัย/ปชส.ทุนวิจัย/ส่งเสริมผลงานวิจัย
ภณิดา  โมคมูล
tel : 089-4208049
internal tel : 42129
e-mail : panimo@kku.ac.th
 
การบริหารจัดการเครื่องมือวิจัย
อิสยาภรณ์ ประสารกุลนันท์
tel : 090-8611044
internal tel : 44330
e-mail : supapas@kku.ac.th
 
 
ศูนย์เครื่องมือวิจัย
ศุภจิรา ศรีจางวาง
tel : 087-0862774
internal tel : 67204
e-mail : suphachiranaja@hotmail.com
 
ศูนย์เครื่องมือวิจัย
ต้นกล้า อินสว่าง
tel : 085-6817567
internal tel : 67204
e-mail : Tonkla_ins@hotmail.com
 
 
ศูนย์เครื่องมือวิจัย
สาวิณี นาสมภักดิ์
tel : 094-2891416
internal tel : 48369
e-mail : sawina@kku.ac.th
 
เว็บไซต์กองฯ/ฐานข้อมูลวิจัย
วันชัย ปานพิมพ์
tel : 043-203178
internal tel : 41489
e-mail : panpim@kku.ac.th
 
 
Deployment/ข้อมูลผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์
อังกูร นุตะศะริน
tel : 085-9242948
internal tel : 42129
e-mail : jedijuku@gmail.com
 
บทคัดย่องานวิจัย/พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์
อารยะ นาพรมมา
tel : 087-8607059
internal tel : 42129
e-mail : arayna@kku.ac.th