คณาจารย์และนักวิจัย (Researchers) ปีงบประมาณ : 2560
คณะหน่วยงาน นักวิจัย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม
01. เกษตรศาสตร์ 26 38 20 4 88
02. ทันตแพทยศาสตร์ 1 15 38 18 2 74
03. เทคนิคการแพทย์ 9 23 25 2 59
04. เทคโนโลยี 13 21 11 1 46
05. นิติศาสตร์ 14 2 16
06. บริหารธุรกิจ 9 5 14
07. บริหารธุรกิจและการบัญชี 19 12 4 35
08. พยาบาลศาสตร์ 1 23 30 13 1 68
09. แพทยศาสตร์ 1 91 110 104 32 338
10. เภสัชศาสตร์ 13 31 22 2 68
11. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 75 29 11 1 116
12. วิทยาศาสตร์ 83 107 37 7 234
13. วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 15 24 1 40
14. วิศวกรรมศาสตร์ 42 58 41 3 144
15. ศิลปกรรมศาสตร์ 27 19 3 49
16. ศิลปศาสตร์ 12 2 14
17. ศึกษาศาสตร์ 53 32 9 94
18. เศรษฐศาสตร์ 8 8 3 19
19. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 23 16 5 44
20. สังคมศาสตร์บูรณาการ 9 7 16
21. สัตวแพทยศาสตร์ 14 36 16 66
22. สาธารณสุขศาสตร์ 36 17 16 69
23. วิทยาเขตหนองคาย 6 1 7
24. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 27 3 4 1 35
25. วิทยาลัยนานาชาติ 27 1 2 30
26. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 5 2 7
27. สถาบันภาษา 17 1 18
28. สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 8 8
29. สำนักงานอธิการบดี 11 4 1 1 17
30. สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 13 13
รวมทั้งสิ้น 22 728 672 368 56 1,846
real time database : 22/11/2560 8:53:28