คณาจารย์และนักวิจัย (Researchers) ปีงบประมาณ : 2561
คณะหน่วยงาน นักวิจัย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม
01. เกษตรศาสตร์ 26 35 23 4 88
02. ทันตแพทยศาสตร์ 1 15 37 18 2 73
03. เทคนิคการแพทย์ 10 23 27 2 62
04. เทคโนโลยี 14 20 12 1 47
05. นิติศาสตร์ 13 2 15
06. บริหารธุรกิจ 11 6 17
07. บริหารธุรกิจและการบัญชี 17 13 4 34
08. พยาบาลศาสตร์ 1 28 29 11 69
09. แพทยศาสตร์ 1 109 120 108 32 370
10. เภสัชศาสตร์ 12 30 23 2 67
11. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 71 34 12 1 118
12. วิทยาศาสตร์ 74 100 39 7 220
13. วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 14 28 1 43
14. วิศวกรรมศาสตร์ 38 66 42 3 149
15. ศิลปกรรมศาสตร์ 25 21 3 49
16. ศิลปศาสตร์ 15 2 17
17. ศึกษาศาสตร์ 51 32 9 92
18. เศรษฐศาสตร์ 7 10 2 1 20
19. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 20 21 5 46
20. สังคมศาสตร์บูรณาการ 12 9 1 22
21. สัตวแพทยศาสตร์ 15 35 17 67
22. สาธารณสุขศาสตร์ 33 19 16 68
23. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 1 1
24. วิทยาเขตหนองคาย 11 1 12
25. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 28 2 4 1 35
26. วิทยาลัยนานาชาติ 29 1 3 33
27. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 6 2 8
28. สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 9 1 2 12
29. สถาบันภาษา 15 1 16
30. สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 1 1
31. สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 8 8
32. สำนักงานอธิการบดี 10 1 11
รวมทั้งสิ้น 23 728 699 384 56 1,890
real time database : 19/8/2561 3:23:23