คณาจารย์และนักวิจัย (Researchers) ปีงบประมาณ : 2561
คณะหน่วยงาน นักวิจัย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม
01. เกษตรศาสตร์ 26 37 20 4 87
02. ทันตแพทยศาสตร์ 1 18 38 18 2 77
03. เทคนิคการแพทย์ 9 24 26 2 61
04. เทคโนโลยี 13 20 12 1 46
05. นิติศาสตร์ 13 2 15
06. บริหารธุรกิจ 7 6 13
07. บริหารธุรกิจและการบัญชี 20 12 4 36
08. พยาบาลศาสตร์ 1 24 29 10 64
09. แพทยศาสตร์ 1 122 117 105 31 376
10. เภสัชศาสตร์ 14 29 22 2 67
11. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 73 32 11 1 117
12. วิทยาศาสตร์ 79 106 38 7 230
13. วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 15 25 1 41
14. วิศวกรรมศาสตร์ 41 59 42 3 145
15. ศิลปกรรมศาสตร์ 26 21 3 50
16. ศิลปศาสตร์ 12 2 14
17. ศึกษาศาสตร์ 53 32 9 94
18. เศรษฐศาสตร์ 7 9 3 19
19. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 21 17 5 43
20. สังคมศาสตร์บูรณาการ 9 7 16
21. สัตวแพทยศาสตร์ 14 36 16 66
22. สาธารณสุขศาสตร์ 34 19 16 69
23. วิทยาเขตหนองคาย 8 1 9
24. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 27 3 4 1 35
25. วิทยาลัยนานาชาติ 30 2 32
26. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 6 2 8
27. สถาบันขงจื่อ 1 1
28. สถาบันภาษา 16 1 17
29. สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 8 8
30. สำนักงานอธิการบดี 12 1 1 2 16
31. สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 8 8
รวมทั้งสิ้น 23 746 686 371 54 1,880
real time database : 24/4/2561 23:19:02