คณาจารย์และนักวิจัย (Researchers) ปีงบประมาณ : 2561
คณะหน่วยงาน นักวิจัย อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม
01. เกษตรศาสตร์ 26 38 22 4 90
02. ทันตแพทยศาสตร์ 1 18 38 18 2 77
03. เทคนิคการแพทย์ 9 24 26 2 61
04. เทคโนโลยี 14 20 12 1 47
05. นิติศาสตร์ 14 2 16
06. บริหารธุรกิจ 8 6 14
07. บริหารธุรกิจและการบัญชี 20 13 4 37
08. พยาบาลศาสตร์ 1 25 29 11 66
09. แพทยศาสตร์ 1 117 117 107 31 373
10. เภสัชศาสตร์ 14 28 23 2 67
11. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 74 33 12 1 120
12. วิทยาศาสตร์ 77 103 38 7 225
13. วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ 14 26 1 41
14. วิศวกรรมศาสตร์ 42 61 42 3 148
15. ศิลปกรรมศาสตร์ 25 22 3 50
16. ศิลปศาสตร์ 13 2 15
17. ศึกษาศาสตร์ 53 31 9 93
18. เศรษฐศาสตร์ 7 9 2 1 19
19. สถาปัตยกรรมศาสตร์ 21 18 5 44
20. สังคมศาสตร์บูรณาการ 11 8 19
21. สัตวแพทยศาสตร์ 15 34 17 66
22. สาธารณสุขศาสตร์ 33 19 16 68
23. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 1 1
24. วิทยาเขตหนองคาย 8 1 9
25. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 27 2 4 1 34
26. วิทยาลัยนานาชาติ 31 2 33
27. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 6 2 8
28. สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 9 1 1 11
29. สถาบันภาษา 16 1 17
30. สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 1 1
31. สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม 8 8
32. สำนักงานอธิการบดี 9 1 10
รวมทั้งสิ้น 22 747 687 377 55 1,888
real time database : 22/6/2561 22:17:44