ราวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน
 
: กฤติกา แดงรัตน์   : 043 203177 ใน มข. 42128, 42129