การจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุสำหรับงานวิจัย และบริการวิชาการ
 
: ยุพิณ โสภาราษฎร์   : 094-2798736 ใน มข. 42760