การจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุสำหรับงานวิจัย และบริการวิชาการ
 
: ยุพิณ โสภาราษฎร์   : 094-2798736 ใน มข. 42760

รายการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย (Check list)
ค่าจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง (ไม่เกิน 100,000 บาท)
ค่าจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง (เกิน 100,000 บาท)
ค่าจัดซื้อวัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง (ไม่เกิน 100,000 บาท)
ค่าจัดซื้อวัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง (เกิน 100,000 บาท)

เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คำสั่ง 2549/2561 มอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนเกี่ยวกับการพัสดุสำหรับการวิจัยและพัฒนาและการบริการวิชาการ
คำสั่ง 3414/2561 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่
ประกาศ 203/2561 หลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัยการบริการวิชาการฯ
ประกาศ 780/2561 แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริหารพัสดุสำหรับการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประกาศ 920/2561 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ช่วยนักวิจัย
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับ (บก.111)