งบประมาณการวิจัย (Research Budget)
คณะหน่วยงาน
(หัวหน้าโครงการ)
ทุนวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัย ทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย รวม (บาท)
งบประมาณมหาวิทยาลัย งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณในประเทศ งบประมาณต่างประเทศ
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
01. เกษตรศาสตร์
02. ทันตแพทยศาสตร์
03. เทคนิคการแพทย์
04. เทคโนโลยี
05. นิติศาสตร์
06. บริหารธุรกิจ
07. บริหารธุรกิจและการบัญชี
08. พยาบาลศาสตร์
09. แพทยศาสตร์
10. เภสัชศาสตร์
11. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12. วิทยาศาสตร์
13. วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
14. วิศวกรรมศาสตร์
15. ศิลปกรรมศาสตร์
16. ศิลปศาสตร์
17. ศึกษาศาสตร์
18. เศรษฐศาสตร์
19. สถาปัตยกรรมศาสตร์
20. สังคมศาสตร์บูรณาการ
21. สัตวแพทยศาสตร์
22. สาธารณสุขศาสตร์
23. บัณฑิตวิทยาลัย
24. วิทยาเขตหนองคาย
25. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
26. วิทยาลัยนานาชาติ
27. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
28. ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
29. สถาบันภาษา
30. สถาบันวิจัยและพัฒนา
31. สำนักงานอธิการบดี
32. สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์
33. สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
34. สำนักบริการวิชาการ
35. สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
36. สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้
รวมทั้งสิ้น
* งบประมาณมหาวิทยาลัย (รวมงบประมาณคณะหน่วยงานแล้ว)
real time database : 16/10/2561 5:26:02