โครงการวิจัย (Research Project) : ทุกหมวดทุน
Found : 12,661 Records.
เอ็นไซม์อลาลิน แอมมิโนเป็ปทิเดส และไดเป็ปทิเดส4 ในน้ำลายของผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบรุกรานและเรื้อรัง (Alanine aminopeotidase and dipeptidylpeptidase IV in saliva of aggressive and chronic periodontitis patients)
หัวหน้าโครงการ :
สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ คณะทันตแพทยศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ :
แสงโสม ประจะเนย์, นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ, วราภรณ์ สุวรรณรงค์
หมวดทุน :
งบประมาณแผ่นดิน/อุดหนุนทั่วไป (วช.)/วิจัยย่อย
ระยะเวลา :
11 เดือน 29 วัน (1/10/2550 - 30/9/2551), ปีงบประมาณ 2551
งบประมาณ :
85,000 บาท
ผู้ให้ทุน :
มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
สถานภาพ :
เสร็จสมบูรณ์ (29/4/2552)
Abstract :

ศักยภาพของไมโรเอสทรอลในการต้านการเกิดมะเร็งที่สัมพันธ์กับวิถีเมแทบอลิซึมของฮอร์โมนเอสโตรเจนในตับหนูเมาส์เพศเมีย
หัวหน้าโครงการ :
กนกวรรณ จารุกำจร คณะเภสัชศาสตร์
หมวดทุน :
งบประมาณแผ่นดิน/อุดหนุนทั่วไป (วช.)/วิจัยย่อย
ระยะเวลา :
11 เดือน 29 วัน (1/10/2556 - 30/9/2557), ปีงบประมาณ 2557
งบประมาณ :
237,000 บาท
ผู้ให้ทุน :
มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
สถานภาพ :
เสร็จสมบูรณ์ (20/1/2558)
Abstract :

คดีและกระบวนการดำเนินคดีผู้บริโภค (The Case and The process of the consumer case)
หัวหน้าโครงการ :
อัจฉราพร สีหวัฒนะ คณะนิติศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ :
ชัชสัสส์ หัสโส
หมวดทุน :
งบประมาณมหาวิทยาลัย/วิจัยใหม่/N/A
ระยะเวลา :
11 เดือน 30 วัน (1/6/2554 - 31/5/2555), ปีงบประมาณ 2554
งบประมาณ :
80,000 บาท
ผู้ให้ทุน :
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานภาพ :
เสร็จสมบูรณ์ (14/3/2557)
Abstract :

การพัฒนาดีเอ็นเอไบโอเซนเซอร์สำหรับการตรวจจับและเฝ้าระวังโรคใบขาวของอ้อยที่เกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมา (Development of DNA biosensors for sensing and monitoring of the sugarcane white leaf disease caused by phytoplasma)
หัวหน้าโครงการ :
พรทิพย์ วงศ์แก้ว คณะเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมโครงการ :
สุธา ภู่สิทธิศักดิ์
หมวดทุน :
งบประมาณแผ่นดิน/อุดหนุนทั่วไป (วช.)/วิจัยย่อย
ระยะเวลา :
11 เดือน 29 วัน (1/10/2554 - 30/9/2555), ปีงบประมาณ 2555
งบประมาณ :
237,500 บาท
ผู้ให้ทุน :
มหาวิทยาลัยขอนแก่น(อุดหนุนทั่วไป)
สถานภาพ :
เสร็จสมบูรณ์ (18/8/2557)
Abstract :

การจำแนกกลุ่มลูกค้ากับข้อมูลที่มีปัญหา Sparsity ในอุตสาหกรรมการชำแหละ และแปรรูปสุกรด้วยวิธีการเชิงปริมาณและการประยุกต์ใช้ ((Customer segmentation with data sparsity in the pork processing by using quantitative methods and its application))
หัวหน้าโครงการ :
อาทิตย์ อภิโชติธนกุล คณะเทคโนโลยี
หมวดทุน :
งบประมาณมหาวิทยาลัย/วิจัยใหม่/N/A
ระยะเวลา :
1 ปี 30 วัน (1/12/2557 - 31/12/2558), ปีงบประมาณ 2558
งบประมาณ :
100,000 บาท
ผู้ให้ทุน :
มหาวิทยาลัยขอนแก่น(กองทุนวิจัย 40 ปี)
สถานภาพ :
เสร็จสมบูรณ์ (4/7/2559)
Abstract :