Research Fund

ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – จีน (NRCT – CASS)

ปิดแล้ว : 12 ตุลาคม 2560 - 11 พฤศจิกายน 2560

ผู้ให้ทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ เปิดรับข้อเสนอโครงการในงบประมาณประจำปี 2562

ปิดแล้ว : 19 ตุลาคม 2560 - 10 พฤศจิกายน 2560

ผู้ให้ทุน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์


เอกสารประชาสัมพันธ์ทุนจาก สกว

ปิดแล้ว : 26 กันยายน 2560 - 31 ตุลาคม 2560

ผู้ให้ทุน : สกว


รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย แสงซินโครตรอน (สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้) ประจำปี 2561

ปิดแล้ว : 18 ตุลาคม 2560 - 30 ตุลาคม 2560

ผู้ให้ทุน : ฝ่ายวิจัย โดยกองบริหารงานวิจัย


ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป (มุ่งเป้า) ยางนา

ปิดแล้ว : 26 กันยายน 2560 - 27 ตุลาคม 2560

ผู้ให้ทุน : ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น


เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัย ซินโครตรอน ประจำปี 2560

ปิดแล้ว : 26 กันยายน 2560 - 27 ตุลาคม 2560

ผู้ให้ทุน : ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น


Call for proposals - Junior Researcher Fellowship Program for Thailand 2018

ปิดแล้ว : 3 ตุลาคม 2560 - 25 ตุลาคม 2560

ผู้ให้ทุน : AMBASSADE DE FRANCE EN THAÏLANDE


ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2560 ครั้งที่ 4

ปิดแล้ว : 2 ตุลาคม 2560 - 16 ตุลาคม 2560

ผู้ให้ทุน : ฝ่ายวิจัย โดยกองบริหารงานวิจัย


เรียนเชิญท่านผู้สนใจสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2560

ปิดแล้ว : 30 สิงหาคม 2560 - 15 ตุลาคม 2560

ผู้ให้ทุน : มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์การมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2560

ปิดแล้ว : 4 กันยายน 2560 - 1 ตุลาคม 2560

ผู้ให้ทุน : ฝ่ายวิจัย โดยกองบริหารงานวิจัย


More ...

News Update

เรียนเชิญท่านผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

ระหว่างวันที่ : 30 สิงหาคม 2560 - 15 เมษายน 2561 (เหลือเวลา 143 วัน)

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระหว่างวันที่ : 1 มิถุนายน 2560 - 29 ธันวาคม 2560 (เหลือเวลา 36 วัน)

หน่วยงาน : คณะศิลปกรรมศาสตร์


ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ : 13 พฤศจิกายน 2560 - 15 ธันวาคม 2560 (เหลือเวลา 22 วัน)

หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

หมดเขตแล้ว : 19 ตุลาคม 2560 - 15 พฤศจิกายน 2560

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร


ข่าวประชาสัมพันธ์จากสถาบันวิจัยและพัฒนา

หมดเขตแล้ว : 19 ตุลาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2560

หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา


เรียนเชิญท่านผู้สนใจส่งบทความผลงานวิจัย เพื่อตีพิมล์ลงนิตยสาร "ความรู้สู่สังคม"

หมดเขตแล้ว : 10 สิงหาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2560

หน่วยงาน : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย


โครงการอบรม ผู้ใช้เทคนิค µ-XRF imaging สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ฟรี!!!!

หมดเขตแล้ว : 20 ตุลาคม 2560 - 30 ตุลาคม 2560

หน่วยงาน : สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


ขยายเวลา>>>>การมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2560

หมดเขตแล้ว : 20 ตุลาคม 2560 - 27 ตุลาคม 2560

หน่วยงาน : กองบริหารงานวิจัย


More ...

มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยฝ่ายวิจัยร่วมพิธีลงนาม MOU พริกบดแผ่นอเนกประสงค์

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือ MOU พริกบดแผ่นอเนกประสงค์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ บริษัทอุตสาหกรรมพริกไทย จำกัด ณ ห้องประชุม คณะเกษตรศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย สกว. สำนักงาน ชุดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative house

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ฝ่ายวิจัยโดยกองบริหารงานวิจัย ร่วมต้อนรับผู้มาประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย สกว. สำนักงาน ชุดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative house สกว. ณ ห้องประชุม EN 18301 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี

กิจกรรม ตลาดนัด เปิดโลกผลงานวิจัย และ นวัตกรรม ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 23 -24 กันยายน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ยกทีมนักวิจัยร่วมจัดกิจกรรม ตลาดนัด เปิดโลกผลงานวิจัย และ นวัตกรรม ครั้งที่ 2 ณ ไปรษณีย์กลาง เขตบางรัก กรุงเทพฯ ตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน

More ...