ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย
 
: เศรษฐสิริ ภักดีปัญญา   : 043 203177 ใน มข. 42761

ประกาศ/หลักเกณฑ์ ทุนวิจัยภายนอก
ขั้นตอน Flow Chart การดำเนิการขอทุนวิจัยภายนอก
ประกาศแนวปฏิบัติและขั้นตอนการบริหารจัดการกับแหล่งทุนภานอกต่างประเทศ
ผังการจัดการเอกสารทุนวิจัยภายนอกทุกประเภท
ขั้นตอนการปฏิบัติเสนอทุนภายนอก
ขั้นตอนการรับทุนภายนอก (สำหรับนักวิจัย)
มอบอำนาจการบริหารเกี่ยวกับงานวิจัย การบริการวิชาการ และงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา (1157/2554)
หลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัย การบริการวิชาการ และวิธิปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินฯ (203/2561)
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บและจัดสรรค่าบำรุงมหาวิทยาลัยจากการให้บริการวิชาการและการวิจัย (1755/2559)

เอกสารหลักฐานประกอบการขอเบิกจ่ายเงินบริการวิชาการที่ปรึกษา/เงินทุนวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1. แบบ วจ/วช.01 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย (ทุนอื่นภายนอก)
2. สำเนาใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัย
3. ใบสำคัญรับเงิน ระบุชื่อโครงการ ลงนามโดยหัวหน้าโครงการวิจัย
4. สำเนาบัตรประจำตัวของหัวหน้าโครงการวิจัย
5. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารชื่อโครงการ
6. (ถ้ามี) สำเนาหลักฐานการยืมเงินทดรอง ที่ยืมจากมหาวิทยาลัย
7. (ถ้ามี) สำเนาหลักฐานการอนุมัติยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
8. (ถ้ามี) สำเนาหลักฐานการอนุมัติยกเว้นค่าบำรุงคณะ/หน่วยงาน

แผนภูมิ (Chart)
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอเบิกเงินทุนวิจัยจากงานเงินรายได้ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอใบเสร็จรับเงินจากงานเงินรายได้ กองคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผังแสดงเอกสารทุนวิจัยภายใน และภายนอก และสัญญารับทุนทุกประเภท กรณี เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผังแสดงทุนวิจัยภายนอก ข้อเสนอโครงการ สัญญารับทุน และ การมอบอำนาจด้านงานวิจัย กรณีเสนอ อธิการบดี
ขั้นตอนการมอบอำนาจ

เอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอและสัญญารับทุน
(ตัวอย่าง)สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
(ตัวอย่าง)สัญญาร่วมวิจัย
1-(ตัวอย่าง)บันทึกข้อความส่งข้อเสนอโครงการ
2-(ตัวอย่าง)บันทึกข้อความส่งสัญญารับทุน
3-หนังสือยินยอม
4.2.1 หนังสือมอบอำนาจให้ยื่นข้อเสนอโครงการ
4.2.2 หนังสือมอบอำนาจดำเนินการโครงการ
4.3 หนังสือมอบอำนาจให้ลงนามในสัญญาจ้าง
4.4 หนังสือมอบอำนาจทั่วไป
5-บันทึกขอความอนุเคราะห์ออกใบเสร็จ
6-บันทึกข้อความตอบรับ-ส่งใบเสร็จ
7-ขอเบิกเงินโครงการ
8-ใบสำคัญ
9-บันทึกข้อความส่งรายงานความก้าวหน้า