ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย
 
: เศรษฐสิริ ภักดีปัญญา   : 043 203177 ใน มข. 42761

ประกาศ/หลักเกณฑ์ ทุนวิจัยภายนอก
ผังการจัดการเอกสารทุนวิจัยภายนอกทุกประเภท
ขั้นตอนการปฏิบัติเสนอทุนภายนอก
ขั้นตอนการรับทุนภายนอก (สำหรับนักวิจัย)
มอบอำนาจการบริหารเกี่ยวกับงานวิจัย การบริการวิชาการ และงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา (1157/2554)
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินการโครงการวิจัยและหรือบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน (1215/2553)
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บและจัดสรรค่าบำรุงมหาวิทยาลัยจากการให้บริการวิชาการและการวิจัย (1755/2559)

เอกสารหลักฐานประกอบการขอเบิกจ่ายเงินบริการวิชาการที่ปรึกษา/เงินทุนวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1. บันทึกข้อความเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย แบบ วจ/วช.01 (http://finance.kku.ac.th)
2. สำเนาใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัย
3. ใบสำคัญรับเงิน ระบุชื่อโครงการ ลงนามโดยหัวหน้าโครงการวิจัย
4. สำเนาบัตรประจำตัวของหัวหน้าโครงการวิจัย
5. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของหัวหน้าโครงการวิจัย
6. (ถ้ามี) สำเนาหลักฐานการยืมเงินทดรอง ที่ยืมจากมหาวิทยาลัย
7. (ถ้ามี) สำเนาหลักฐานการอนุมัติยกเว้นค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
8. (ถ้ามี) สำเนาหลักฐานการอนุมัติยกเว้นค่าบำรุงคณะ/หน่วยงาน

- -