ประกาศการวิจัยอื่น ๆ
 
: นันทพร สอนศีลพงศ์   : 043 203177 ใน มข. 42130

การวิจัยและบริการวิชาการ
การขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในภายนอกและบริการวิชาการ
หลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัย การบริการวิชาการ และวิธีปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย การบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บและจัดสรรค่าบำรุงมหาวิทยาลัยจากการให้บริการวิชาการและการวิจัย (1755/2559)
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินโครงการวิจัยและหรือบริการวิชาการ ที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน


การสรรหาและการจ้างนักวิจัยที่สมรรถะสูง
การสรรหาและการจ้างนักวิจัยที่สมรรถะสูง
การจ้างเมธีวิจัยอาวุโส
การจ้างนักวิจัยอาวุโส