ประกาศการวิจัยอื่น ๆ
 
: นันทพร สอนศีลพงศ์   : 043 203177 ใน มข. 42130

การขอรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพโครงการวิจัย
ขั้นตอนการขอรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพโครงการวิจัย
IBCKKU-04 บันทึกข้อความขอรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพโครงการวิจัย
IBCKKU-01 แบบฟอร์มการขอรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพโครงการวิจัย
Biosafety Guideline


พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558
IBCKKU-05 แบบฟอร์ม รช.1
พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558
รายการเชื้อโรคควบคุมตาม ม.18_2560
รายการพิษจากสัตว์ควบคุมตาม ม.19_2560


การจัดทำข้อตกลงการใช้วัตถุเพื่อการวิจัย
ประกาศการจัดทำข้อตกลงการใช้วัตถุเพื่อการวิจัย (337/2560)
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช
พรบ. คุ้มครองพันธุ์พืช 2542
ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืช มิได้เพื่อการค้า
เอกสารประกอบการขอทุนวิจัย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช มาตรา 53
แบบแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืช มาตรา 53
แผนที่สถานที่ทำวิจัย-สถานที่จัดเก็บ