Research Fund
 
: จินตนา มูลตรี   : 043 203177 ใน มข. 48189

ทุนฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2559 The JPO/IPR Training Program 2016
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : n/a - 11 พฤศจิกายน 2559
ผู้ให้ทุน : n/a

เปิดรับสมัครทุน Newton Fund-OHEC Institutional Links 2016/17 ปี 2560
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : n/a - 20 กันยายน 2559
ผู้ให้ทุน : n/a

ธ.ก.ส. ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : n/a - 31 กรกฎาคม 2559
ผู้ให้ทุน : n/a

ทุนวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกอ. กับ Newton Fund, UK
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : n/a - 31 กรกฎาคม 2559
ผู้ให้ทุน : n/a

ขอเชิญส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่ 16
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : n/a - 31 กรกฎาคม 2559
ผู้ให้ทุน : n/a

โครงการ Professional Development Program
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : n/a - 29 กรกฎาคม 2559
ผู้ให้ทุน : n/a

- -