Research Fund
 
: จินตนา มูลตรี   : 043 203177 ใน มข. 48189

ทุนฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2560 (JPO/IPR 2017) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
รับข้อเสนอ : 11 พฤษภาคม 2560 - 29 กันยายน 2560
ผู้ให้ทุน : กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ทุนเพื่อการศึกษาต่อในออสเตรเรีย
รับข้อเสนอ : 21 เมษายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560
ผู้ให้ทุน : Australian Government

ทุนนักวิจัยแกนนำ และNSTDA Chair Professor
รับข้อเสนอ : 11 เมษายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560
ผู้ให้ทุน : สวทช

จัดสรรทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพาราปีงบประมาณ 2561
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 21 เมษายน 2560 - 15 พฤษภาคม 2560
ผู้ให้ทุน : การยางแห่งประเทศไทย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM รอบที่ 2
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 1 เมษายน 2560 - 15 พฤษภาคม 2560
ผู้ให้ทุน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 6 มีนาคม 2560 - 25 มีนาคม 2560
ผู้ให้ทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

- -