Research Fund
 
: จินตนา มูลตรี   : 043 203177 ใน มข. 48189

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM รอบที่ 2
รับข้อเสนอ : 1 เมษายน 2560 - 15 พฤษภาคม 2560
ผู้ให้ทุน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 6 มีนาคม 2560 - 25 มีนาคม 2560
ผู้ให้ทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ทุนฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2559 The JPO/IPR Training Program 2016
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : n/a - 11 พฤศจิกายน 2559
ผู้ให้ทุน : n/a

เปิดรับสมัครทุน Newton Fund-OHEC Institutional Links 2016/17 ปี 2560
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : n/a - 20 กันยายน 2559
ผู้ให้ทุน : n/a

ธ.ก.ส. ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
ปิดรับข้อเสนอแล้ว : n/a - 31 กรกฎาคม 2559
ผู้ให้ทุน : n/a

- -