นักวิจัยและความเชี่ยวชาญ (Research and Expertise)
Found : 1,893 Records.
ธนัชพร กิตติก้อง (Tanatchaporn Kittikong)
ตำแหน่งทางวิชาการ :
อาจารย์
สถานภาพ :
พนักงานมหาวิทยาลัย
สาขา/กลุ่มวิชา :
N/A
คณะ/หน่วยงาน :
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คุณวุฒิ :
ปริญญาเอก Ph.D Performing Arts Edith Cowan University เครือรัฐออสเตรเลีย
ความเชี่ยวชาญ :
Theatre & Performing Arts
Performer's Bodymind
Performance & Consciousness
Meditation-based Movement
Meditation-based Performance
Buddhism & Performance


ไพโรจน์ วงศ์หทัยไพศาล (Pirote Vonghathaipisan)
ตำแหน่งทางวิชาการ :
อาจารย์
สถานภาพ :
ข้าราชการ
สาขา/กลุ่มวิชา :
ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
คณะ/หน่วยงาน :
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คุณวุฒิ :
ปริญญาตรี สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ :
Small Animal Pharmacology

เอกชัย ภัทรพันธ์วิเชียร (Ekkachai Pattarapanwichien)
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานภาพ :
ข้าราชการ
สาขา/กลุ่มวิชา :
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
คณะ/หน่วยงาน :
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คุณวุฒิ :
ปริญญาตรี สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ :
เซลล์วิทยาวินิจฉัย

อารยาพร มคธเพศ (Arayaporn Macotpet)
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานภาพ :
พนักงานมหาวิทยาลัย
สาขา/กลุ่มวิชา :
ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะ/หน่วยงาน :
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คุณวุฒิ :
ปริญญาโท วท.ม อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ความเชี่ยวชาญ :
การจัดการเนื้องอกทางอายุรกรรมในสุนัขและแมว

อรัญ จันทร์ลุน (Aran Chanlun)
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สถานภาพ :
พนักงานมหาวิทยาลัย
สาขา/กลุ่มวิชา :
ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะ/หน่วยงาน :
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คุณวุฒิ :
ปริญญาเอก Ph.D. Ruminant Medicine The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) สวีเดน
ความเชี่ยวชาญ :
จัดการปัญหาสุขภาพเต้านมและคุณภาพน้ำนมในโคนม (Bovine Udder Health and milk quality Management),
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคนม (Dairy Herd Health Management),
ระบาดวิทยา (Epidemiology),
การวินิจฉัยโรคด้วยเทคนิคทางอิมมูโนวิทยา (Bovine Clinical Immunobiology)