คณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
: วราภรณ์ ผิวพรรณงาม   : 085-0247188, ใน มข. 42758

ปฏิทินการประชุม ประจำปี 2560
ครั้งที่ 1/2560 : วันที่ 31 มกราคม 2560, เวลา 11.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2

- -