คณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
: วราภรณ์ ผิวพรรณงาม   : 085-0247188, ใน มข. 42758

รายงานการประชุม ปี 2560
ครั้งที่ 1/2560
ครั้งที่ 2/2560 (ไม่มีการประชุม)
ครั้งที่ 3/2560
ครั้งที่ 4/2560 (ไม่มีการประชุม)
ครั้งที่ 5/2560
ครั้งที่ 6/2560 (ไม่มีการประชุม)
ครั้งที่ 7/2560
ครั้งที่ 8/2560
ครั้งที่ 9/2560

รายงานการประชุม ปี 2559
ครั้งที่ 1/2559, ครั้งที่ 2/2559, ครั้งที่ 3/2559 (ไม่มีการประชุม), ครั้งที่ 4/2559,
ครั้งที่ 5/2559, ครั้งที่ 6/2559 (ไม่มีการประชุม), ครั้งที่ 7/2559
ครั้งที่ 8/2559 (ไม่มีการประชุม), ครั้งที่ 9/2559

เอกสารประกอบการสัมมนา (15-16 มิ.ย.59)
สรุปการดำเนินงานฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
แนวโน้มและทิศทางการวิจัยของประเทศและ มข.
แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศ
2010-20169 NRU Analytical Report

คำสั่งแต่งตั้ง
6545/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น