งานวิจัยที่ตีพิมพ์ (Published Research)
คณะหน่วยงาน (นับซ้ำผู้เขียนร่วม) JOURNAL PROCEEDING TOTAL PUBLICATION
N/A National International N/A National International N/A National International
TCI ISI SCOPUS UNIQUE.TITLE
01. เกษตรศาสตร์
02. ทันตแพทยศาสตร์
03. เทคนิคการแพทย์
04. เทคโนโลยี
05. นิติศาสตร์
06. บริหารธุรกิจ
07. บริหารธุรกิจและการบัญชี
08. พยาบาลศาสตร์
09. แพทยศาสตร์
10. เภสัชศาสตร์
11. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12. วิทยาศาสตร์
13. วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
14. วิศวกรรมศาสตร์
15. ศิลปกรรมศาสตร์
16. ศิลปศาสตร์
17. ศึกษาศาสตร์
18. เศรษฐศาสตร์
19. สถาปัตยกรรมศาสตร์
20. สังคมศาสตร์บูรณาการ
21. สัตวแพทยศาสตร์
22. สาธารณสุขศาสตร์
23. วิทยาเขตหนองคาย
24. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
25. วิทยาลัยนานาชาติ
26. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
27. สถาบันขงจื่อ
28. สถาบันภาษา
29. สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม
30. สำนักงานอธิการบดี
31. สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
ภาพรวมมหาวิทยาลัย (Unique Title)
real time database : 24/4/2561 23:18:03
Unique Title : ตัดความซ้ำซ้อนออกแล้ว