งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ (Published Research)
Found : 31,275 Records.
Effects of a Physical Activity and Brain Exercise Program on Cognitive Ability of Health Thai Elders
Authors :
Mayuree Leethong-in, Sirimart Piyawattanapong, sawitree sommongkol, Supavadee Thhiengthami, Nutda Kumniyom
Document Type :
journal (N/A)
Source Title :
Walailak Journal of Science and Technology
Volume :
16
Issue :
1
Date :
January 2019
Pages :
1-8

Efficacy of mycosorbents to ameliorate the adverse effects of natural aflatoxin contamination in the diets of Cherry Valley Ducks
Authors :
K Rattanasinthuphong, Bundit Tengjaroenkul, U Tengjaroenkul, Piansak Pakdee
Document Type :
journal (scopus,Q3)
Source Title :
Livestock Research for Rural Development
Volume :
29
Issue :
3
Date :
March 2017
Pages :
-

Impacts of urban transit system development on modal shift and greenhouse gas (GHG) emission reduction: A Khon Kaen, Thailand case study
Authors :
Sina Long, Pongrid Klungboonkrong, Prinya Chindaprasirt
Document Type :
journal (N/A)
Source Title :
Engineering and Applied Science Research (EASR)
Volume :
45
Issue :
1
Date :
January - March 2018
Pages :
8-16
Reference :

สถานการณ์การใช้บุหรี่และการรับรู้ของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังถึงความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะฉุกเฉินจากการสัมผัสควันบุหรี่ในชุมชน
Authors :
ดลวิวัฒน์ แสนโสม, วาสนา รวยสูงเนิน, สมจิต แดนสีแก้ว, นพนันท์ ชัยภูมิ, ภัทราวรรณ นิสยันต์, เกษม ดำนอก
Document Type :
journal (N/A)
Source Title :
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
Volume :
36
Issue :
3
Date :
กรกฎาคม - กันยายน 2561
Pages :
251-259

สถานการณ์การรับประทานอาการโซเดียมสูงและการรับรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารโซเดียมสูงกับการเกิดโรคดไตเรื้อรังของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
Authors :
วาสนา รวยสูงเนิน, ดลวิวัฒน์ แสนโสม, นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์, สมจิต แดนสีแก้ว, นพนันท์ ชัยภูมิ, รุ่งทิวา ขันธมูล, เกษม ดำนอก
Document Type :
journal (N/A)
Source Title :
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
Volume :
36
Issue :
3
Date :
กรกฎาคม - กันยายน 2561
Pages :
242-250