งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ (Published Research)
Found : 31,038 Records.
Project on the Sustainable and Effective approach for the Labors-skill Development and Training before Overseas Working
Authors :
Udomluk Bumrungyart, Kwannakorn Sonman
Document Type :
proceeding (International)
Source Title :
9th NEU-KKU International Conference
Date :
May 2018
Pages :
586-591

Research Problems and Barriers of Faculty Members Faculty of Humanity and social Science,Khon Kean University
Authors :
Kwannakorn Sonman, Ruttana Chanthao
Document Type :
proceeding (International)
Source Title :
9th NEU-KKU International Conference
Date :
May 2018
Pages :
601-604

A portable near infrared spectrometer as a non-destructive tool for rapid screening of solid density stalk in a sugarcane breeding program
Authors :
Piyanan Sanseechan, Lalita Panduangnate, Khwantri Saengprachatanarug, Seree Wongpichet, Elzo Taira, Jetsada Posom
Document Type :
journal (N/A)
Source Title :
Sensing and Bio-Sensing Research
Volume :
20
Issue :
-
Date :
September 2018
Pages :
34-40
Reference :

วิธีสเปกโทรโฟโตเมตริกอย่างง่ายสาหรับการวิเคราะห์ปริมาณเหล็ก(III)
Authors :
สมไพวอน วิไลพอน, วิรัช เรืองศรีตระกูล
Document Type :
journal (N/A)
Source Title :
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
Volume :
14
Issue :
2
Date :
เมษายน - มิถุนายน 2561
Pages :
113-121

วิธีวิเคราะห์โซเดียมอย่างง่ายด้วยโฟโตแกรมเมตรี
Authors :
บัวสะหวัน หล่าบุนมี, เสนีย์ เครือเนตร, วิรัช เรืองศรีตระกูล
Document Type :
journal (N/A)
Source Title :
วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน
Volume :
14
Issue :
2
Date :
เมษายน - มิถุนายน 2561
Pages :
122-130