งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ (Published Research)
Found : 30,479 Records.
ผลลัพธ์ของโครงการเครือข่ายเภสัชกรประจาครอบครัวร่วม ให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
Authors :
สุณี เลิศสินอุดม, นิรัชรา ถวิลการ, ณัฏฐธิดา หาญสุริย์, อัจฉรา นาสถิตย์
Document Type :
journal (N/A)
Source Title :
วารสารเภสัชกรรมไทย
Volume :
10
Issue :
1
Date :
กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
Pages :
382-391

The Dilemma of Conservation and Adaptation for Modernization of Langde Village, Guizhou Province (ความย้อนแย้งของการอนุรักษ์และการปรับตัวภายใต้ภาวะทันสมัยของหมู่บ้านหล่างเต๋อ มณฑลกุ้ยโจว)
Authors :
วารุณี หวัง
Document Type :
journal (N/A)
Source Title :
วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง
Volume :
14
Issue :
1
Date :
มกราคม - เมษายน 2561
Pages :
159
Reference :

Using Action Research to prevent work-related illness among rubber farmers in Northeastern Thailand
Authors :
วิจิตรา เสนา, เกษราวัลย์ นิลวรางกูร, เกศีนี สราญฤทธิชัย, John F. Smith, Teerasak Phajan,  Sansanee Seetangkham
Document Type :
journal (N/A)
Source Title :
PHN Public Health Nursing : Wiley
Volume :
-
Issue :
-
Date :
June 2018
Pages :
1-7

ANTIDEMENTIA ACTIVITY FROM ALTERNANTHERA PHILOXEROIDES EXTRACT AND ITS MECHANISM IN OVARIECTOMIZED MICE
Authors :
Charinya Khamphukdee, Orawan Monthakantirat, Yaowared Chulikhit, Anake Kijjoa
Document Type :
proceeding (N/A)
Source Title :
The Fourth International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants
Date :
April 2018
Pages :
36

HPLC DEVELOPMENT FOR DETERMINATION OF ACTIVE CONSTITUENTS IN MORINGA OLEIFERA BY THE AID OF EXPERIMENTAL DESIGN
Authors :
Supawadee Daodee, Yaowared Chulikhit, Orawan Monthakantirat, Tanakorn Punya
Document Type :
proceeding (N/A)
Source Title :
The Fourth International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants
Date :
April 2018
Pages :
34