ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
 
: ประพันธ์ พันตาเอก   : 043 203177 ใน มข. 42765