การส่งเสริมผลงานวิจัย วิทยาเขตหนองคาย
 
: พัทธนันท์ เขินพลกรัง   : 043 203177 ใน มข. 48188, 42758