Research Fund

ทุนฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2560 (JPO/IPR 2017) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

รับข้อเสนอ : 11 พฤษภาคม 2560 - 29 กันยายน 2560
ผู้ให้ทุน : กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560

รับข้อเสนอ : 16 มิถุนายน 2560 - 31 กรกฎาคม 2560
ผู้ให้ทุน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประจำปี 2560

รับข้อเสนอ : 3 กรกฎาคม 2560 - 17 กรกฎาคม 2560
ผู้ให้ทุน : ฝ่ายวิจัย

เปิดรับสมัครทุน พวอ. รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 3 ทุน

รับข้อเสนอ : 2 มิถุนายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560
ผู้ให้ทุน : พวอ.

ทุนเพื่อการศึกษาต่อในออสเตรเรีย

รับข้อเสนอ : 21 เมษายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560
ผู้ให้ทุน : Australian Government

ทุนนักวิจัยแกนนำ และNSTDA Chair Professor

รับข้อเสนอ : 11 เมษายน 2560 - 30 มิถุนายน 2560
ผู้ให้ทุน : สวทช

Research Fund More ...

News

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงบล็อกจรรยาบรรณ KKU Ethics มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารงานวิจัย รุ่นที่ 3”
ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์ พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0”
การจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ผลการให้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คปก รุ่นที่ 20
การเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 20 ประเภททุนปกติ
โครงการฝึกอบรม ”สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5
การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
เรียนเชิญประชุมวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลงานวิจัย
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 เนื่องในวันสหวิทยาการ

News More ...

นักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบสื่อมวลชน ประจำเดือน มิถุนายน

ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี นำโดย ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ ได้ร่วมกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานในกิจกรรม งานแถลงข่าว นักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบสื่อมวลชน ประจำเดือน มิถุนายน เรื่อง สารสกัดจากฟ้าทลายโจร สมุนไพรมหัศจรรย์ ฆ่าเชื้อไวรัสเริมและรักษามะเร็งปากมดลูก ซึ่งถือได้ว่า เป็นงานวิจัยที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยทีมคณะนักวิจัยและอาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนงบประมาณด้านการวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเตรียมความพร้อมข้อมูลแผนงบประมาณด้านการวิจัยสำหรับการเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกที่เกี่ยวข้อง

“การพัฒนาบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร”

พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 โดยฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการพัฒนา บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร HS.05 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


News Online More ...
- -