News Updates
Found : 203 Records.
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ระหว่างวันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 310 วัน)

หน่วยงาน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


วช ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หลักสูตรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระหว่างวันที่ : 16 มกราคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561 (เหลือเวลา 157 วัน)

หน่วยงาน : วช


ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ระหว่างวันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 มิถุนายน 2561 (เหลือเวลา 126 วัน)

หน่วยงาน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


สกว สัญจร ครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 - 9 พฤษภาคม 2561 (เหลือเวลา 74 วัน)

หน่วยงาน : สกว


การเตรียมการเพื่อรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับแก้ไข

ระหว่างวันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 เมษายน 2561 (เหลือเวลา 65 วัน)

หน่วยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม