News Updates
Found : 185 Records.
เรียนเชิญท่านผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

ระหว่างวันที่ : 30 สิงหาคม 2560 - 15 เมษายน 2561 (เหลือเวลา 144 วัน)

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระหว่างวันที่ : 1 มิถุนายน 2560 - 29 ธันวาคม 2560 (เหลือเวลา 37 วัน)

หน่วยงาน : คณะศิลปกรรมศาสตร์


ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ : 13 พฤศจิกายน 2560 - 15 ธันวาคม 2560 (เหลือเวลา 23 วัน)

หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย


ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

หมดเขตแล้ว : 19 ตุลาคม 2560 - 15 พฤศจิกายน 2560

หน่วยงาน : สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร


ข่าวประชาสัมพันธ์จากสถาบันวิจัยและพัฒนา

หมดเขตแล้ว : 19 ตุลาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2560

หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา