News Updates
Found : 239 Records.
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61,62

ระหว่างวันที่ : 10 เมษายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2562 (เหลือเวลา 526 วัน)

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ระหว่างวันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 192 วัน)

หน่วยงาน : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


การปฐมนิเทศนักวิจัยสถาบัน ตามโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย

ระหว่างวันที่ : 30 มีนาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561 (เหลือเวลา 131 วัน)

หน่วยงาน : กองบริหารงานวิจัย


การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์” รุ่น ที่ 3

ระหว่างวันที่ : 6 มิถุนายน 2561 - 3 สิงหาคม 2561 (เหลือเวลา 42 วัน)

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


TUMS ASAIHL Award which is worth about $5000

ระหว่างวันที่ : 23 พฤษภาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561 (เหลือเวลา 39 วัน)

หน่วยงาน : THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN INSTITUTIONS OF HIGHER LEARNING