การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์” รุ่น ที่ 3

หมดเขตแล้ว : 6 มิถุนายน 2561 - 3 สิงหาคม 2561

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์” รุ่น ที่ 3

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์” รุ่นที่ 3 (รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 507 ชั้น 5 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ

                ผู้สนใจ สามารถส่งแบบตอบรับได้ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 (รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 55 คนเท่านั้น) โดยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมที่ www.labanimals.net ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561

สอบถามเพิ่มเติม สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) งานส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สข.) โทร 02-5612445 ต่อ 624 โทรสาร 02-579 0388 e-mail: admin@labanimals.net