การอบรมการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแหล่งมรดก (Training on Heritage Impact Assessment)

หมดเขตแล้ว : 10 พฤษภาคม 2561 - 15 กรกฎาคม 2561

หน่วยงาน : สถาบันฝึกอบรมและวิจัยด้านมรดกโลกแห่งเอเชียละแปซิฟิ

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

การอบรมการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแหล่งมรดก (Training on Heritage Impact Assessment)

สถาบันฝึกอบรมและวิจัยด้านมรดกโลกแห่งเอเชียละแปซิฟิก (World Heritage Institute of Training and Research for the Asia and the Pacific Region; WHITRAP) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การดูและของยูเนสโกและศูนย์นานาชาติเพื่อการศึกษาด้านการสงวนรักษาและการบูรณะฟื้นฟูสมบัติทางวัฒนธรรม (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property; ICCROM) มีไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ประสานแจ้ง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก เพื่อประชาสัมพันธ์การอบรมการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแหล่งมรดก (Training on Heritage Impact Assessment) ไปยังผู้สนใจ โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-26 ตุลาคม 2561 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ มณฑลเจียงซู ประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การติดตามตรวจสอบและเครื่องมือกลไกในการรายงานและประเมินผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลก เสริมสร้างความเข้าใจในการประเมินผลกระทบต่อแหล่งมรดก เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแหล่งมรดกโลกจากปัจจัยต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลในการจัดการและการอนุรักษ์แหล่งมรดก โดยผู้เข้าร่วมการอบรมจะต้องจัดส่งใบสมัคร และกรณีศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของแหล่งมรดกโลกที่มีศักยภาพในการพัฒนา การจัดการท่องเที่ยว และกิจกรรมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลของแหล่ง  ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ถึง Ms. Hong LI หัวข้อ “2018 HIA application” ผ่านอีเมล์ training@whitr-ap.org ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 และรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการอบรม จำนวน 950 เหรียญสหรัฐ และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประมาณ 800 เหรียญสหรัฐ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.whitr-ap.org

สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

โทร 02-265-6585-6 โทรสาร 02-2656578