เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตร Social Return on investment (SROI) Accreditation Program

หมดเขตแล้ว : 10 พฤษภาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2561

หน่วยงาน : Social Value Thailand

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตร Social Return on investment (SROI) Accreditation Program

Social Value Thailand เป็นการจัดตั้งจาก Social Value International ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์กรชั้นนำทั่วโลกในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาบุคคลกรด้านการประเมินผลตอบแทนทางสังคม ร่วมกับวิสาหกิจเพื่อสังคมบริษัทไนส์คอร์ป เอส.อี. จำกัด ที่มุ่งเน้นการพัฒนา Social Value  ทางเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ในประเทศไทย เพื่อพัฒนามาตรฐานดัชนีชี้วัดทางสังคม (ESG index) ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวในการดำเนินงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม สะท้อนมุมมองของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ควบคู่กับการวัดผลความคุ้มค่าทั้งในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม

เพื่อยกระดับมาตรฐานดังกล่าวสู่ประเทศไทย Social Value Thailand ร่วมกับ Social Value International และ Hong Kong Institute of Social Impact Analysts จัดหลักสูตร Social Return on Investment (SROI) Accreditation Program ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงมุมมองทางการเงินสู่การสะท้อนความคุ้มค่าและความยั่งยืนของการดำเนินงานองค์กร ซึ่งแบ่งเป็น 3 หลักสูตร คือ

  • SROI Accreditation Training (หลักสูตรภาษาอังกฤษ 2 วัน) สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจหลักการและแลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนา SROI จากทั่วโลก สามารถวิเคราะห์และเขียนรายงาน SROI ได้ด้วยตนเอง
  • SROI Practitioner Workshop (หลักสูตรภาษาไทย 2 วัน) สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจหลักการ คิด คำนวณ วิเคราะห์ และฝึกทำกรณีศึกษาของตัวท่านเอง พร้อมเขียนเล่มรายงาน SROI ได้ด้วยตัวเอง
  • SROI Embedding Communication (หลักสูตรภาษาไทย 1 วัน) สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจกรอบแนวคิดหลักการ ประโยชน์ วิธีการวัดมูลค่า SROI เบื้องต้น และแนวทางการนำเครื่องมือไปบูรณาการ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ขององค์กรและสื่อสารให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองของหลักการประเมินความคุ้มค่าทางสังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนเข้าถึงเครื่องมือและฐานข้อมูล ที่สามารถใช้ประโยชน์ต่อการเก็บข้อมูล วัดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ