สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science)

หมดเขตแล้ว : 10 เมษายน 2561 - 29 มิถุนายน 2561

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science)

                สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการ Promoting innovation with investment (Promoting I and) ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science) และการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ ไปสู่การผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริการในระดับที่พร้อมออกสู่ตลาด โดยจะจัดงานส่งเสริมนวัตกรรมด้วยการลงทุน (Promoting innovation with investment (Promoting I and I)) ครั้งที่ 2 ปี 2561 ช่วงเดือนกันยายน 2561

                ผู้สนใจกรุณาส่งแบบฟอร์มที่กำหนด รายละเอียดมาในรูปแบบไฟล์ Excel หรือ Word ทางอีเมล์ที่ rockmelt13@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เพื่อสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจะได้นำไปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือโครงการฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไป

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา โทร 02-6105331 โทรสาร 02-3545540