คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

หมดเขตแล้ว : 4 เมษายน 2561 - 15 กรกฎาคม 2561

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้ และบูรณาการเครือข่ายนักวิจัยจากหน่วยราชการ องค์กรการวิจัยต่าง ๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

                ในการนี้คณะฯ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ต่อบุคลากรในหน่วยของท่าน โดยจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักวิจัยของ วช. และ วช. จะตั้บงงบประมาณสนับสนุนการวิจัยที่แข่งขันกันเองเฉพาะกลุ่มนักวิจัยของ วช. (ลูกไก่) ซึ่งจะทำให้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยง่ายขึ้น จึงใคร่ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานท่านที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและไม่ถือเป็นวันลา ซึ่งกำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561  สามารถส่งไปสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (น.ส.สุกัญญา  สมุทรเขตร์ และ นายณัฐพงศ์ หงษ์ผ้วย) โทร/โทรสาร 055-267054 และตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมได้ที่เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (http://science.psru.ac.th/) ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561