ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ Translational Research และห้องปฏิบัติการทดสอบและวิจัย

ระหว่างวันที่ : 30 มีนาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 251 วัน)

หน่วยงาน : กองบริหารงานวิจัย

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

ด้วยฝ่ายวิจัยนโยบายสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับTranslational Research และห้องปฏิบัติการทดสอบและวิจัย (เฉพาะห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองตาม มอก.17025) อันประกอบด้วยข้อมูลโรงงานต้นแบบ โรงงานสาธิต สถานีวิจัย (แปลงทดลองและวิจัย โรงเรือนทดลอง บ่อทดลอง) ศูนย์สัตว์ทดลอง และห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองตาม มอก.17025 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

          ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย ใคร่ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านได้ให้ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Translational Research และห้องปฏิบัติการทดสอบและวิจัย (เฉพาะห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองตาม มอก.17025) ตามแบบสำรวจโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Translational Research โดยท่านสามารถ download แบบฟอร์มได้ที่ https://ora.kku.ac.th โดยขอให้ท่านส่งข้อมูลไปยังผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 10 เมษายน 2561 อนึ่งหากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณสมหวัง ทองนำ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย โทรศัพท์ 42127 , 081-0530452