การปฐมนิเทศนักวิจัยสถาบัน ตามโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย

ระหว่างวันที่ : 30 มีนาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561 (เหลือเวลา 15 วัน)

หน่วยงาน : กองบริหารงานวิจัย

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

เอกสารประกอบการบรรยาย  รศ.ปณิธาน  พีรพัฒนา และ นายภูมิภักด์  พิทักษ์เขื่อนขันธ์

การปฐมนิเทศนักวิจัยสถาบัน ตามโครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561  วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น