สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาภายในประเทศ ประจำปี 2561

หมดเขตแล้ว : 20 มีนาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2561

หน่วยงาน : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ได้อนุมัติเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในการดำเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปี 2561 ในการนี้ สนพ. ใคร่ขอประกาศคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยการสมัครรับทุนการศึกษาในประเทศ ประจำปี งบประมาณ 2561ภายใต้แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และ แผนพลังงานทดแทน (สิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยหากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ที่จะส่งบุคลาการสมัครขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว โปรดแจ้งความจำนงขอรับทุน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 พร้อมข้อเสนอการขอรับทุน  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eppo.go.th หรือที่หมายเลข 02-612-1555 ต่อ 373 โทรสาร 02-612 1374