ธ.ก.ส. เชิญชวนเสนอรายชื่อนักวิจัยนักพัฒนา หรือผู้มีบทบาทสำคัญ เพื่อรับรางวัล เมธีวิจัย ประจำปี 2561

หมดเขตแล้ว : 20 มีนาคม 2561 - 5 เมษายน 2561

หน่วยงาน : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยศูนย์วิจัยและพัฒนา (ศวพ.) จัดให้มีการมอบรางวัลเมธีนักวิจัย ธ.ก.ส. ซึ่งธนาคารได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2552 ติดต่อกันจนถึงปัจจุบัน เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยหรือนักพัฒนาที่ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตนทำงานวิจัยหรือพัฒนาในสาขาต่าง ๆ จนมีผลงานที่ทรงคุณค่าและทรงคุณประโยชน์ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ โดยกำหนดมอบรางวัลเป็นส่วนหนึ่งในงานประชุมวิชาการของ ธ.ก.ส. เป็นประจำทุกปี

ในการนี้จึงขอเชิญชวนหน่วยงานของท่านโปรดพิจารณาเสนอรายชื่อ นักวิจัยหรือนักพัฒนาผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างคุณประโยชน์ในภาคเกษตรกรรมที่ทรงคุณค่า และมีความเหมาะสม เพื่อเสนอรับการคัดเลือกรับรางวัลเมธีวิจัย ธ.ก.ส. รายละเอียดทั้งหมด ดังเอกสารแนบท้าย  โดยสามารถส่งมา  ณ ส่วนงานศูนย์วิจัยและพัฒนา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อาคารนางเลิ้ง เลขที่ 469 ถนนนครสวรรค์ แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาว สุวิมล  สาทอง โทร 02-2800180 ต่อ 2631-32 มือถือ 081-9966253