สกว สัญจร ครั้งที่ 2

หมดเขตแล้ว : 14 กุมภาพันธ์ 2561 - 9 พฤษภาคม 2561

หน่วยงาน : สกว

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

 สกว. ได้ดำเนินการสนับสนุนการทำวิจัยของนักวิจัย ทั่วประเทศตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ผ่านมา เพื่อสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ จนพัฒนาเป็นนวัตกรรมสู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งฝ่ายวิชาการ สกว. มีความประสงค์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้งเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี โดยใช้นวัตกรรมผ่านการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย จึงได้จัดโครงการ ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2 เพื่อประชาสัมพันธ์ทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ สกว. ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ และ นโยบายของรัฐ  ผู้สนใจ สามารถติดตามลงสมัครเข้าร่วมได้ตามที่จัดขึ้นแต่ละภาค

ครั้งที่

ภูมิภาค

วันที่จัดโครงการ

สถานที่

URL สำหรับการลงทะเบียน

1
ภาคกลาง
10-11 เม.ย. 2561
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
goo.gl/Ad4TJB
2
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
23-24 เม.ย. 2561
ณ โรงแรมโฆษะ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น
goo.gl/TEsG2S
3
ภาคเหนือ
1-2 พ.ค. 2561
ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
goo.gl/CwLNdJ
4
ภาคใต้
8-9 พ.ค. 2561
ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล จังหวัดสงขลา
goo.gl/AWN8Y3