สวทช เชิญชวนร่วมงานเสวนา เรื่อง “ถอดประสบการณ์การบริหารกลุ่มวิจัยขนาดใหญ่” แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (Mentoring New Scientist)

หมดเขตแล้ว : 5 กุมภาพันธ์ 2561 - 6 มีนาคม 2561

หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

เรียนเชิญเข้าร่วมงานเสวนา เรื่อง “ถอดประสบการณ์การบริหารกลุ่มวิจัยขนาดใหญ่” แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (Mentoring New Scientist)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนัดจัดงานประชุมวิชาการ สวทช.  ประจำปี 2561 (NSTDA Annual Conference: NAC2018) ภายใต้หัวข้อ ตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น (Targeted R&D: Tackling Thailand Challenges) ระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2561 โดยฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย (ORI) และโครงการ Chair Professor Grants จะจัดการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ถอดประสบการณ์การบริหารกลุ่มวิจัยขนาดใหญ่” แนวทางการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย (Mentoring New Scientist)

ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 ณ ห้องประชุม ออดิทอเรียม ชั้น 1 อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ แห่งชาติ (ไบโอเทค) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนถหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่ เว็บ ไซต์ https://www.nstda.or.th/nac/2018/

ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2561

 สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานกลาง ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย/ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย

โทร. 02-6448150 ต่อ 81833 (สุขฤทัย) 02-117-6933 (สุพักตร์) โทรสาร 02-644-8100

e-mail:ori@nstda.or.th/chair@nstda.or.th