เชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2561

หมดเขตแล้ว : 1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561

หน่วยงาน : มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินักเทคโนโลยีไทยที่มีผลงานดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจให้นักวิชาการและนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถสูงได้ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีของไทยให้มีศักยภาพที่สามารถแข่งขันในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ระดับโลกได้ ซึ่งผู้ที่ได้รับการพิจารณารับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นจะได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย   โดยการได้มาซึ่งราชื่อผู้ที่สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น จะต้องมาจากการเสนอชื่อเท่านั้น ส่วนผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ อาจมาจากการเสนอชื่อหรือสมัครด้วยตนเอง  สามารถดาวน์โหลดเอกสารในการเสนอชื่อและรวบรวมข้อมูลโดยผ่านเว็บไซต์ www.promotion-scitec.or.th หรือผ่านทาง อีเมล์ thaitechaward@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2561 หรือที่หมายเลข 08-19889213,02-4523321,02-4707433 (คุณเกศินี/คุณวิชชุดา)