วช ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หลักสูตรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

หมดเขตแล้ว : 16 มกราคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561

หน่วยงาน : วช

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

วช ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หลักสูตรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (คช.) ร่วมกับสำหนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หลักสูตรผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนย์ฯ ได้เผยแพร่หลักสูตรดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.biotec.or.th/elearning โดยผู้ที่เข้ารับการอบรมแล้วเสร็จ จะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยศึกษานโยบายและความปลอดภัยทางชีวภาพ

โทร. 02564-6700 ต่อ 3372 โทรสาร 02564-6703