ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการสำนักงานสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2561

หมดเขตแล้ว : 19 ธันวาคม 2560 - 29 ธันวาคม 2560

หน่วยงาน : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการสำนักงานสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ และรับสมัครสำนักงานเข้าร่วมโครงการ ปี 2661 โดยส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุมในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลข 02-298-5653,02-2788400-19 ต่อ 1661 โทรสาร 02-2985653