สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย โครงการวิจัยท้าทายไทย

หมดเขตแล้ว : 19 ธันวาคม 2560 - 15 มกราคม 2561

หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย โครงการวิจัยท้าทายไทย ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้มีประสบการณ์ จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ พ.ศ. 2560 -2564 โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 ผู้สนใจสามารถส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการวิจัยมาที่ www.hsri.or.th/callfortb สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฐธิดา สุขเรืองรอง หมายเลข 02-8329273 e-mail: nattida@hsri.or.th