ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ : 13 พฤศจิกายน 2560 - 15 ธันวาคม 2560 (เหลือเวลา 23 วัน)

หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ข่าวโดย : admin

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจ สมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2561 (โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้จากเอกสารแนบท้าย)  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 ธันวาคม 2560 หรือ ดูรายลเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ สกว. ที่ http://industry.trf.or.th  

หรือติดตามข่าวสารได้ที่ https:// www.facebook.com/IndustryDivision.trf