ขยายเวลา>>>>การมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ประจำปี 2560

หมดเขตแล้ว : 20 ตุลาคม 2560 - 27 ตุลาคม 2560

หน่วยงาน : กองบริหารงานวิจัย

เรียน คณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ  


แจ้งการขยายเวลา>>> 

   

     เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์ในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย โดยใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการบริหารจัดการและพันธกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ประกาศให้มีการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน  เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานดีเด่นด้านการวิจัย ประกอบด้วย

- รางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ดังรายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่1494/2559) เรื่อง รางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

- รางวัลนักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยเกียรติคุณสารสินสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดังรายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1495/2559) เรื่อง รางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

     กองบริหารงานวิจัย จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์การมอบรางวัลดังกล่าว ให้คณาจารย์และนักวิจัยทราบ

     สำหรับผู้มีความประสงค์ที่จะขอรับการพิจารณารางวัลจากคณะกรรมการฯ กรุณาบันทึกข้อมูลผลงานตีพิมพ์ของท่าน (ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบัน) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (ดาวน์โหลดได้ที่ www.ora.kku.ac.th และส่งไปยัง กองบริหารงานวิจัย จากเดิมภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เปลี่ยนเป็น 27 ตุลาคม 2560 หากพ้นกำหนดจะถือว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะขอรับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน ในปี 2560 อนึ่ง ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกฤติกา แดงรัตน์ อีเมล์ ckriti@kku.ac.th โทร. 043-203177 หรือ 42128
กฤติกา แดงรัตน์

กองบริหารงานวิจัย

สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 ชั้น 2

โทร. 043-203-176 เบอร์ภายใน 42128

โทรสาร 043-203-177