โครงการอบรม ผู้ใช้เทคนิค µ-XRF imaging สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ฟรี!!!!

หมดเขตแล้ว : 20 ตุลาคม 2560 - 30 ตุลาคม 2560

หน่วยงาน : สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการอบรม ผู้ใช้เทคนิค µ-XRF imaging สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ฟรี!!!! 

โครงการอบรม ผู้ใช้เทคนิค µ-XRF imaging ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม B407 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนในเทคนิค X-ray Fluorescence
  2. เสริมความรู้พื้นฐานด้านเทคนิค X-ray fluorescence การทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง
    X-ray Fluorescence
  3. สร้างกลุ่มผู้ใช้รายใหม่ให้กับระบบลำเลียงแสง
  4. สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัย อาจารย์ จากทั้งภาครัฐและเอกชน

รับจำนวน จำกัด ไม่เกิน 30 คน

  1. นักวิจัยและอาจารย์ (วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก)
  2. นักศึกษา (กำลังศึกษาระดับปริญญาโทและเอก)