เรียนเชิญท่านผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

หมดเขตแล้ว : 30 สิงหาคม 2560 - 15 เมษายน 2561

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เรียนเชิญท่านผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

                วช.เชิญชวนท่านร่วมพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ในสังกัดหน่วยงานของท่านตามหลักเกณฑ์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยเพื่อเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในแต่ละเวทีข้างต้น โดย วช.ยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วยของการเช่าพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดแสดงสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ อาทิ ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเข้านำเสนอผลงานค่าเดินทาง ค่าที่พัก เป็นต้น และขอความกรุณาให้นักวิจัย นักประดิษฐ์เบิกจ่ายจากต้นสังกัด รายละเอียด อื่นๆ และแบบฟอร์ม ตามเอกสารแนบท้าย