ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

หมดเขตแล้ว : 1 มิถุนายน 2560 - 29 ธันวาคม 2560

หน่วยงาน : คณะศิลปกรรมศาสตร์

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

                คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดพิมพ์วารสารวิชาการ “ศิลปกรรมสาร”ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ตลอดจนความก้าวหน้าทางวิชาการ อันเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการร่วมกันในศาสตร์ทางด้านศิลปะแขนงต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้งสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการด้านศิลปกรรมในระดับชาติและระดับสากล

                เรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานและนักวิชาการอิสระ ส่งบทความวิชาการ/วิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร “ศิลปกรรมสาร”โดยบทความแต่ละเรื่องมีความยาวไม่เกิน 15 หน้า (A4) ทั้งนี้ขอให้พิจารณาและดำเนินการจัดทำต้นฉบับให้แล้วเสร็จตามแผนงานการจัดพิมพ์

                สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณประภัสสร ขจรปรีดานนท์ กองบรรณาธิการ “ศิลปกรรมสาร”  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิตโทร.02-6966249