News Research Fund
Found : 129 Records.
ประกาศรับข้อเสนอขอทุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

รับข้อเสนอ : 16 กรกฎาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 76 วัน)

ผู้ให้ทุน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รับข้อเสนอ : 5 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 76 วัน)

ผู้ให้ทุน : กองวิเทศสัมพันธ์ มข


ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

รับข้อเสนอ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 75 วัน)

ผู้ให้ทุน : กองบริหารงานวิจัย


สสว เชิญชวนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย 2 หลักสูตร

รับข้อเสนอ : 6 กันยายน 2561 - 7 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 52 วัน)

ผู้ให้ทุน : สมาคมส่งเสริมการวิจัย สสว


เอกสารประกอบการบรรยาย สวทน

รับข้อเสนอ : 14 กันยายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561 (เหลือเวลา 45 วัน)

ผู้ให้ทุน : กองบริหารงานวิจัย