News Research Fund
Found : 104 Records.
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รับข้อเสนอ : 5 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 192 วัน)

ผู้ให้ทุน : กองวิเทศสัมพันธ์ มข


ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

รับข้อเสนอ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 191 วัน)

ผู้ให้ทุน : กองบริหารงานวิจัย


สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม

รับข้อเสนอ : 6 มิถุนายน 2561 - 31 สิงหาคม 2561 (เหลือเวลา 70 วัน)

ผู้ให้ทุน : สมาคมส่งเสริมการวิจัย


ประกาศรับสมัครทุนในโปรแกรม PPP Year 2019/2020 TRF- DAAD Research Based Mobility Scheme

รับข้อเสนอ : 22 มิถุนายน 2561 - 14 สิงหาคม 2561 (เหลือเวลา 53 วัน)

ผู้ให้ทุน : คปก


ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3

รับข้อเสนอ : 2 กรกฎาคม 2561 - 16 กรกฎาคม 2561 (เหลือเวลา 24 วัน)

ผู้ให้ทุน : ฝ่ายวิจัย โดยกองบริหารงานวิจัย