News Research Fund
Found : 114 Records.
ประกาศรับข้อเสนอขอทุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

รับข้อเสนอ : 16 กรกฎาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 134 วัน)

ผู้ให้ทุน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รับข้อเสนอ : 5 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 134 วัน)

ผู้ให้ทุน : กองวิเทศสัมพันธ์ มข


ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

รับข้อเสนอ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 133 วัน)

ผู้ให้ทุน : กองบริหารงานวิจัย


ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัลดุษฎีบัณฑิต คปก.ดีเด่น ปี 2561

รับข้อเสนอ : 16 สิงหาคม 2561 - 30 ตุลาคม 2561 (เหลือเวลา 72 วัน)

ผู้ให้ทุน : โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก​​


โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์

รับข้อเสนอ : 10 สิงหาคม 2561 - 30 กันยายน 2561 (เหลือเวลา 42 วัน)

ผู้ให้ทุน : (TMTE Fund)