News Research Fund
Found : 67 Records.
ประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – จีน (NRCT – CASS)

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 12 ตุลาคม 2560 - 11 พฤศจิกายน 2560

ผู้ให้ทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ เปิดรับข้อเสนอโครงการในงบประมาณประจำปี 2562

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 19 ตุลาคม 2560 - 10 พฤศจิกายน 2560

ผู้ให้ทุน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์


เอกสารประชาสัมพันธ์ทุนจาก สกว

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 26 กันยายน 2560 - 31 ตุลาคม 2560

ผู้ให้ทุน : สกว


รับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัย แสงซินโครตรอน (สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้) ประจำปี 2561

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 18 ตุลาคม 2560 - 30 ตุลาคม 2560

ผู้ให้ทุน : ฝ่ายวิจัย โดยกองบริหารงานวิจัย


ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัย โครงการวิจัยประเภทอุดหนุนทั่วไป (มุ่งเป้า) ยางนา

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 26 กันยายน 2560 - 27 ตุลาคม 2560

ผู้ให้ทุน : ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น