News Research Fund
Found : 88 Records.
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รับข้อเสนอ : 5 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 310 วัน)

ผู้ให้ทุน : กองวิเทศสัมพันธ์ มข


ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

รับข้อเสนอ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 309 วัน)

ผู้ให้ทุน : กองบริหารงานวิจัย


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม

รับข้อเสนอ : 29 พฤศจิกายน 2560 - 1 พฤษภาคม 2561 (เหลือเวลา 66 วัน)

ผู้ให้ทุน : สวทช


Greetings from the Royal Academy of Engineering!

รับข้อเสนอ : 30 มกราคม 2561 - 30 เมษายน 2561 (เหลือเวลา 65 วัน)

ผู้ให้ทุน : newton


ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยพื้นฐาน: ฝ่ายวิชาการ สกว.

รับข้อเสนอ : 24 มกราคม 2561 - 12 เมษายน 2561 (เหลือเวลา 47 วัน)

ผู้ให้ทุน : ฝ่ายวิชาการ สกว.