News Research Fund
Found : 92 Records.
ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รับข้อเสนอ : 5 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 251 วัน)

ผู้ให้ทุน : กองวิเทศสัมพันธ์ มข


ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561

รับข้อเสนอ : 14 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 ธันวาคม 2561 (เหลือเวลา 250 วัน)

ผู้ให้ทุน : กองบริหารงานวิจัย


ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไป ประจำปี 2561

รับข้อเสนอ : 22 มีนาคม 2561 - 15 พฤษภาคม 2561 (เหลือเวลา 21 วัน)

ผู้ให้ทุน : ไปรษณีย์ไทย จำกัด


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม

รับข้อเสนอ : 29 พฤศจิกายน 2560 - 1 พฤษภาคม 2561 (เหลือเวลา 7 วัน)

ผู้ให้ทุน : สวทช


Greetings from the Royal Academy of Engineering!

รับข้อเสนอ : 30 มกราคม 2561 - 30 เมษายน 2561 (เหลือเวลา 6 วัน)

ผู้ให้ทุน : newton