สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม: ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 3 กรกฎาคม 2561 - 10 กรกฎาคม 2561

ผู้ให้ทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม: ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2562

                ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัยที่ http://www.nrms.go.th ระหว่าง วันที่ 15 มิถุนายน 2561 – 10 กรกฎาคม 2561 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายติดตามการใช้งบประมาณการวิจัย กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย โทร 02-5612445 ต่อ 406-408, 418,420 (สสิรี/เกษตร/จารุวรรณ/วรรณธิรา/สุภาพรรณ) โทรสาร 02-9405495