Joint Research Program ประจำปี 2562 FY 2019

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 15 มิถุนายน 2561 - 5 กันยายน 2561

ผู้ให้ทุน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  กำหนดเปิดรับสมัครนักวิจัยที่ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยตามโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม Joint Research Program ประจำปี 2562 FY 2019 ในสาขา Social Sciences and Humanities (สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) และ Natural Sciences (วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) โดยส่งใบสมัครมายังกองการต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561 – 5 กันยายน 2561 รายละเอียดสามารถสืบค้นได้จาก http://www.nrct.go.th หรือ
http://www.nrms.go.th

สอบถามได้ที่ 02-5612445 ต่อ 207 หรือ 02-5792285 โทรสาร 02-5613049