ประกาศรับสมัครทุนในโปรแกรม PPP Year 2019/2020 TRF- DAAD Research Based Mobility Scheme

ปิดรับข้อเสนอแล้ว : 22 มิถุนายน 2561 - 14 สิงหาคม 2561

ผู้ให้ทุน : คปก

ข่าวโดย : จินตนา มูลตรี

ประกาศรับสมัครทุนในโปรแกรม

PPP Year 2019/2020 TRF- DAAD Research Based Mobility Scheme

หมดเขตรับสมัคร 14 สิงหาคม 2561

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใคร่ขอเชิญชวนอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาที่ได้รับทุน คปก. ที่มีโครงการวิจัยร่วมมือกับนักวิจัยเยอรมันสมัครขอทุนในโปรแกรมResearch Based Mobility Scheme หรือ Project Based Personnel Exchange Programme สำหรับปี 2018/19 ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2561

ผู้สนใจขอให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครมาให้ คปก. ภายในเวลาที่กำหนด

การให้ทุนนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับ The German Academic Exchange Service (DAAD) ประเทศเยอรมนี โดยจะให้ทุนแก่อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาที่ได้รับทุน คปก. และนักวิจัยเยอรมันที่มีโครงการวิจัยร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมือในการวิจัย

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

- ทีมฝ่ายไทย ไม่เกิน 3 คน โดยอย่างน้อย 2 ใน 3 คน จะต้องประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาที่ได้รับทุน คปก. ที่มีความร่วมมือกับอาจารย์/นักวิจัยในมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยของเยอรมนีในการทำโครงการวิจัยร่วมกัน และยังมีทุน คปก. ในหมวดงวดพิเศษสำหรับการเดินทางต่างประเทศเหลือพอสำหรับกิจกรรมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักวิจัยจากทั้งสองฝ่าย กรณีที่มีผู้ร่วมโครงการอีก 1 ท่านเป็นนักศึกษาปริญญาเอกหรือนักวิจัยหลังปริญญาเอกที่ไม่ได้รับทุน คปก. ทางทีมจะต้องหาแหล่งทุนอื่นมาสนับสนุนค่าเดินทางเอง

- ทีมฝ่ายเยอรมัน ไม่เกิน 3 คน ประกอบด้วย ผู้วิจัยหลัก (Principal Investigator หรือ PI) ซึ่งเป็นอาจารย์/นักวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย และนักศึกษาปริญญาเอกและ/หรือนักวิจัยหลังปริญญาเอกอีกไม่เกิน 2 คน

ข้อเสนอที่จะไม่ได้รับการพิจารณา

1. โครงการที่มีแหล่งทุนอื่นให้การสนับสนุนค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายในต่างประเทศแล้ว

2. เป็นการเดินทางเพื่อภารกิจส่วนตัว หรือ การไปฝึกอบรม (Training Programme)

3. การไปประชุมวิชาการ

ทุนที่ให้ ไม่เกิน 20 ทุน/ปี

- เฉพาะค่าเดินทางและค่ากินอยู่เท่านั้น

- แต่ละฝ่ายออกค่าเดินทางเอง (รวมค่าประกันสุขภาพด้วย)

- เจ้าบ้านให้ค่ากินอยู่ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น bench fee, ค่าดำเนินการ, ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และค่าเดินทางในประเทศ

อัตราค่าใช้จ่ายที่ DAAD ให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาทุน คปก. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในประเทศเยอรมนี

ระยะเวลาที่อยู่ในเยอรมนี

อาจารย์ที่ปรึกษาทุน คปก. (ฝ่ายไทย)

นักศึกษาทุน คปก.

1-22 วัน

89 ยูโร/วัน

44 ยูโร/วัน

23 วัน-1 เดือน

2,000 ยูโร/เดือน

1,000 ยูโร/เดือน

31–50 วัน

-

33 ยูโร/วัน

ช่วงเวลาสูงสุดที่ให้ทุนได้

1 เดือน/การเดินทาง

50 วัน/การเดินทาง*

หมายเหตุ *สามารถขออยู่นานกว่า 2 เดือน ด้วยงบประมาณทุน คปก. หากมีเหลืออยู่

อัตราค่าพาหนะและค่าประกัน (เหมาจ่าย) สำหรับการเดินทางของนักวิจัยเยอรมันที่ DAAD ให้

อาจารย์/นักวิจัยหลังปริญญาเอก 900 ยูโร
นักศึกษาปริญญาเอก 725 ยูโร

อัตราค่าใช้จ่ายในประเทศไทยตามเกณฑ์ สกว. ที่ให้แก่นักวิจัยฝ่ายเยอรมัน*

ระยะเวลาที่อยู่ในไทย

อาจารย์/นักวิจัยหลังปริญญาเอก

นักศึกษาปริญญาเอก

1-22 วัน
ค่าเบี้ยเลี้ยง 2,200 บาท/วัน
ค่าที่พักตามจ่ายจริงไม่เกิน 2,600 บาท/วัน
ค่าเบี้ยเลี้ยง 1,200 บาท/วัน
ค่าที่พักตามจ่ายจริงไม่เกิน 2,500 บาท/วัน
23 วัน-1เดือน
เหมาจ่ายค่าที่พัก+เบี้ยเลี้ยง 100,000 บาท/เดือน
เหมาจ่าย 70,000 บาท/เดือน

หมายเหตุ *วงเงินรวมไม่เกินงบพิเศษของอาจารย์ต่างประเทศ

ระยะเวลาที่ DAAD ให้ทุน

2 ปี แต่ถ้ามีความจำเป็น อาจขอขยายเวลาต่อได้อีก 1 ปี โดยต้องส่งใบสมัครเพื่อพิจารณาขยายเวลาเป็นกรณีๆไป ทั้งนี้ รวมระยะเวลาสูงสุดแต่ละโครงการไม่เกิน 3 ปี การสนับสนุนจาก DAADเริ่มได้เร็วที่สุดตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562

การพิจารณาให้ทุน

ผู้ให้ทุนแต่ละฝ่ายจะพิจารณาข้อเสนอโครงการ และหารือร่วมกัน ซึ่งจะทราบผลในราวเดือนเมษายน/พฤษภาคมของปีถัดไป ทั้งนี้ PI (Principal Investigator) แต่ละฝ่ายจะต้องสมัครกับผู้ให้ทุนฝ่ายของตนภายในกำหนดการรับสมัคร การสมัครหลังกำหนดดังกล่าว หรือ โครงการที่ไม่ได้ส่งใบสมัครให้ผู้ให้ทุนฝ่ายของตน จะไม่ได้รับการพิจารณา

รายละเอียดความร่วมมือสามารถดูได้จากเว็บไซต์ คปก. ที่

http://rgj.trf.or.th/main/th/additional-grant/ 

ฝ่ายเยอรมันสมัครผ่าน website ของ DAAD ที่ https://www.daad.de/ppp